Blog

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu a podatek PIT

30.08.2017

W przypadku, gdy po wygaśnięciu umowy leasingowej samochód zostaje wykupiony przez leasingobiorcę do celów prywatnych i przestaje być wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu jeżeli właściciel chce go sprzedać po upływie pół roku po tym, jak dokonał wykupu.

Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, jak rozliczyć sprzedaż samochodu, który został odkupiony od firmy leasingowej po wygaśnięciu umowy leasingowej. Reguluje to między innymi zasada powszechności opodatkowania, o której mówi art. 9 ust. 1 ustawy o PIT. Prawo to stanowi, że podatkiem dochodowym objęte są dochody wszelkiego rodzaju, wyłączając z tego dochody, jakie wymienia się w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT, czyli zwolnione od tego podatku. Nie są opodatkowane także te dochody, w przypadku których zaniechano poboru należności podatkowej na mocy przepisów ordynacji podatkowej.

Źródła przychodów

Ustawa dotycząca podatku dochodowego PIT wyróżnia różne źródła przychodów. Można na przykład wyróżnić:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mówi art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,
  • odpłatne zbycie, jednak jeśli nie ma miejsca w wykonaniu działalności gospodarczej oraz dochodzi do tego w czasie mniejszym niż pół roku, liczonym od końca miesiąca, w jakim miało miejsce nabycie rzeczy (jeśli miała miejsce zamiana, okresy te odnoszą się do wszystkich osób, które dokonały zamiany) – mówi o tym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

Z przepisów tych można wywnioskować, że przychód uzyskany w wyniku sprzedaży ruchomej rzeczy – jeżeli do sprzedaży tej nie doszło w wyniku wykonywanej działalności gospodarczej i ma to miejsce zanim minęło pół roku od końca miesiąca, w jakim miało miejsce nabycie rzeczy – jest przypisany do tych źródeł przychodów, jakim jest odpłatne zbycie danej rzeczy.

Sytuacja sześć lat po wycofaniu z przedsiębiorstwa

Normy te nie mają zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, co reguluje art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, a w zakres czego wchodzą na przykład środki trwałe przedsiębiorstwa. Zastrzeżeniem jest art. 10 ust. 3 ustawy o PIT, dotyczący budynków i lokali mieszkalnych. Nie ma to zastosowania nawet jeśli przed sprzedażą elementy te wycofano z działalności gospodarczej i w czasie między pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w jakim elementy te zostały wycofane z działalności a dniem ich sprzedaży, nie minęło sześć lat. Mówi o tym art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.
Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT stanowi, że przychód z działalności gospodarczej stanowią także przychody uzyskiwane w wyniku odpłatnego zbycia składników majątków, które są:

  • środkami trwałymi bądź wartościami niematerialnymi i prawnymi, które ujmuje się w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku wymienianymi w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT (ich wartość nie może przekraczać 3500 zł), z wyjątkiem tych składników majątku, których początkowa wartość nie jest wyższa niż 1500 zł, co reguluje art. 22g ustawy o PIT,
  • składnikami majątku, których nie zalicza się do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych ze względu na to, iż przewiduje się, że będą one użytkowane przez rok bądź czas krótszy niż rok.

Kiedy więc pojawiają się przychody uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku przedsiębiorstwa, są one traktowane jako przychody z działalności gospodarczej i z tego tytułu podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem dobra te zostały wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca mającego miejsce po miesiącu, w jakim elementy te zostały wycofane z działalności a dniem ich sprzedaży nie minęło sześć lat.

Samochód używany w celach prywatnych

Czasami zdarza się sytuacja, w której przedsiębiorca chce dokonać prywatnego wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego, który w czasie trwania umowy był wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wydatki związane z eksploatacją pojazdu były ujmowane w ramach kosztów podatkowych. Potem zaś chce nie wprowadzać samochodu do majątku firmy, a po pół roku – sprzedać go.
W takiej sytuacji, jeśli po wygaśnięciu umowy leasingowej samochód nie będzie po wykupie użytkowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie zostanie skategoryzowany jako składnik majątku przedsiębiorstwa, to przychód uzyskany z tytułu sprzedaży tego pojazdu nie będzie przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej. Kwestię podatków w takiej sytuacji określa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który mówi o odpłatnym zbyciu rzeczy. W takim przypadku sprzedaż pojazdu powoduje powstanie przychodu z tego źródła, kiedy będzie mieć miejsce przed upływem sześciu miesięcy, który to okres liczy się od końca miesiąca, w którym pojazd został kupiony. Obowiązek podatkowy nie może mieć miejsca gdy pojazd zostanie sprzedany po upływie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie pojazdu.

Korzystne rozwiązanie

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca może uniknąć podatku PIT, jeśli zdecyduje się na sprzedaż samochodu, jaki wcześniej wykupił z leasingu dla celów prywatnych i nie wykorzystywał go w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po upływie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym go wykupił.