Informacje

Dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r.

10.05.2018

Dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r). Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż po nieruchomości (1,1 proc. udział).

ap1

„20,9 proc. dynamika branży leasingowej na koniec I kwartału br. oznacza, że polscy przedsiębiorcy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1 proc., transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn  i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18 proc. dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8 proc. To bardzo dobry wynik branży i zarazem dobra zapowiedz kolejnych miesięcy roku” – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

AP2

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców, dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018r. Wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1 proc. dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9 proc. (na koniec III kw. 2017r.) do 46,5 proc. na koniec marca br.

W omawianym okresie polska branża leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (razem z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy 18,7 proc. dynamice (r/r) tego segmentu. Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu budowlanego (72 proc. dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn rolniczych (26,9 proc. wzrost na koniec I kw. br. r/r).

Od stycznia do końca marca 2018r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1 proc. (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017r.

Obok bardzo dobrych wyników w zakresie finansowania ruchomości, po I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoki, 45,8 proc. wzrost w zakresie finansowania nieruchomości (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 212,5 mln zł).

AP3

Związek Polskiego Leasingu również kwartalnie realizuje badanie koniunktury branży leasingowej. Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. Według badanych firm w II kwartale 2018r. poprawi się aktywność rynkowa, w zakresie liczby i wartości wpływających wniosków (78 % - łączne wskazania wzrost i istotny wzrost). 57 proc. respondentów uważa, że liczba pracowników nie zmieni się, podczas gdy 43 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia i jest to dwa razy liczniejsza grupa w porównaniu do prognoz na I kw. br. Jednocześnie branża spodziewa się stabilizacji jakości portfela. Badane przez ZPL firmy, w II kw. 2018 r., oczekują wyższego poziomu finansowania we wszystkich segmentach rynku, w szczególności w rynku pojazdów lekkich oraz segmencie maszyn i innych urządzeń w tym IT.