Informacje

Czy rozwiązanie leasingu przed wygaśnięciem umowy wymaga korekty kosztów?

20.04.2017

Kiedy chcemy rozwiązać umowę leasingu operacyjnego, ze względu na wykupienie przedmiotu leasingu, nie mamy obowiązku dokonania korekcji kosztów uzyskania przychodu. Nie ma zatem obowiązku korekty opłat do dnia rozwiązania umowy. Mówi o tym interpretacja z 9 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.998.2016.1.AK, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Skutki podatkowe rozwiązywania umów przed czasem nie są zawarte w art. 23a–23l Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dotyczące umów leasingu operacyjnego. Zapisy odnoszą się wyłącznie do dysponowania przedmiotem leasingu w trakcie trwania umowy oraz po okresie podstawowym umowy. 

Jeśli rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nastąpi zatem przed upłynięciem okresu podstawowego, np. ze względu na wykupienie przez leasingobiorcę przedmiotu umowy, nie będzie to skutkowało koniecznością korygowania kosztów uzyskania przychody o wydatki, które do tego czasu wynikają z umowy rat leasingowych. Jeśli więc w momencie ponoszenia kosztów miały związek z osiąganymi przychodami, spełniały warunek uznania ich za koszt uzyskania przychodu. Mówi o tym art. 22 ust. 1 Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.